dnes je 13.6.2024

Input:

232/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

č. 232/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2023,
kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.”.
2. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
3. § 23 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
㤠23
Stavba nebo její část určená k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče
(1) Při navrhování stavby nebo její části určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění pravidelné, dlouhodobé a opakující se péče o děti před zahájením jejich povinné školní docházky9se postupuje podle české technické normy uvedené v části 1 bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek.
(3) Třída mateřské školy nesmí být umístěna ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.
(4) Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní nebo střední školy určené pro žáky nebo děti se zdravotním postižením a ve stavbě, ve které jsou prostory určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo turniketové dveře.
(5) Stavba školského zařízení určeného pro ubytování10nebo prostor určený pro ubytování ve stavbě školského zařízení musí splňovat podmínky uvedené v § 17 a 17a.


9Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
10Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
4. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:
㤠23a
Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině
(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.
(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven
Nahrávám...
Nahrávám...