dnes je 14.7.2024

Input:

454/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně

č. 454/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 15. prosince 2022,
jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně
Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo” nebo „emitent”) určuje tyto společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek denominovaných v jednotné evropské měně (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”). Dluhopisy jsou vydávány Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva na základě § 25 a 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”), § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla”) a na základě části první (Obecná ustanovení) Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, v platném znění, uveřejněných na internetových stránkách České národní banky a ministerstva (dále jen „Pravidla pro primární prodej”). Dluhopisy se řídí zejména těmito společnými emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech, rozpočtovými pravidly, Pravidly pro primární prodej, postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci mezi emitentem a vybranými účastníky aukce (dále jen „smluvní dokumentace”) a Časovým harmonogramem vypořádání obchodů, který je součástí Pravidel vypořádacího systému UNIVYC.
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní pokladniční poukázka denominovaná v jednotné evropské měně
Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR (slovy: jeden tisíc eur)
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: euro (EUR)
Výnos dluhopisu: stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a jeho emisním kurzem
Zlomek dní: ACT/360
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech vydávány na základě rozpočtových pravidel.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Centrálnímu depozitáři a jeho propojení s Euroclear Bank byla Eurosystémem přiznána způsobilost pro úvěrové operace s účinností ode dne 16. března 2022. Emitent požádá centrální depozitář o zapsání dluhopisů do evidence způsobilých aktiv vedené Evropskou centrální bankou. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Doba splatnosti dluhopisů je do jednoho roku.
5.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické i
Nahrávám...
Nahrávám...