dnes je 13.6.2024

Input:

Medikace a zdravotnické úkony v prostředí škol a školských zařízení

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Medikace a zdravotnické úkony v prostředí škol a školských zařízení

MUDr. Pavla Hružíková

Problematika medikace a zdravotnických úkonů v mateřských školách není doposud koncepčně a metodicky adekvátně zpracována. V tomto směru doposud nedošlo k propojení aktivit resortu zdravotnictví s resortem školství. Ředitelé škol se čím dál častěji potýkají s požadavkem ze strany zákonných zástupců podat medikaci či vykonávat úkony, které již řadíme do kategorie úkonů zdravotnických. Velkým problémem se v praxi stává, že uvedené úkony vyžadují někteří ředitelé škol či školských zařízení z hlediska náplně práce u asistentů pedagoga. Z hlediska implementace společného vzdělávání se tak setkáváme se zásadním nedostatkem v systému. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou doposud adekvátně nastaveny.

Kompetence pedagogických pracovníků v oblasti medikace

Metodický výklad legislativy: kompetence pedagogického pracovníka v oblasti medikace a zdravotnických úkonů

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.

Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. 

Jedná se souhrnně o všechny pedagogické pracovníky. Taktéž tedy o asistenty pedagoga. Asistent pedagoga podle § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, je podpůrný pedagogický pracovník, jehož hlavním posláním je podporovat pedagoga v průběhu vzdělávání žáka/žáků.

§ 5 vyhlášky taktéž definuje, že asistent pedagoga je současně využíván pro individuální podporu žáka, pomáhá i v jednoduchých sebeobslužných činnostech, je prostředníkem mezi učitelem a žákem.

Za jednoduchou sebeobslužnou činnost však nelze považovat takové úkony, které spadají do kategorie úkonů zdravotnických.

Odborné zdravotnické úkony

Mezi základní odborné úkony, které může provádět pouze odborník se zdravotnickou kvalifikací, patří:

 • Péče o otevřené rány.

 • Péče o bércové vředy.

 • Klyzma.

 • Péče o PEG.

 • Péče o dekubity I. a II. stupně.

 • Ošetřování stomií.

 • Vyšetření glykémie prostřednictvím glukometru.

 • Manipulace s biolampou.

 • Jakýkoli odběr biologického materiálu.

 • Péče o permanentní katétr.

 • Aplikace léků.

 • Vyhodnocování fyziologických funkcí.

Vysokým rizikem výše uvedených úkonů je zejména riziko přenosu infekce a nesprávná či chybná aplikace či nesprávné vyhodnocení údajů (např. glykémie apod.).

Náplň asistenta pedagoga je definována nařízením vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Katalog prací č. 2.16.5 ASISTENT PEDAGOGA.

V praxi se setkáváme se situací, kdy je náplň práce asistenta pedagoga zaměňována s náplní práce osobního asistenta.

Osobní asistent vykonává činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pedagogický pracovník může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. Jedná se například o případy spojené se záchvatovými onemocněními. Nejedná se tedy o situace spojené s horečnatými stavy, způsobenými přenosem infekce. Pedagogický pracovník (ani provozní pracovník) školy nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav. A to ani v případech telefonické intervence zákonného zástupce dítěte. Důvodem je možnost náhlé alergické reakce či tišení projevů vzniklého onemocnění.

Povinnost informovat zákonného zástupce

Pedagogický pracovník (učitelka, případně asistent pedagoga) je povinen neprodleně informovat zákonného zástupce a ředitele školy v případech:

 • Úrazu dítěte.

 • Teploty vyšší než 37 stupňů.

 • Při průjmovitém stavu.

 • Při zvracení dítěte.

 • Při vzniku změn na kůži (zarudnutí, otok, ekzém apod.).

Při vzniku úrazu dítěte vždy ošetří dítě zdravotník mateřské školy, případně poskytne první pomoc službu konající učitel(ka), v případech vážných úrazů je přivolána zdravotnická záchranná služba.

Z důvodu vazby na legislativní rámec vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., škola nesmí poskytovat medikaci v případech onemocnění spadajících do kategorie „infekčních”. Není tedy možné vyhovět požadavkům zákonných zástupců na podání medikace v případech rýmy, kašle, nevolnosti, zvracení, průjmu atd.

Mateřská škola má v souvislosti s vyhláškou oprávnění požadovat po zákonném zástupci potvrzení, prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Nahrávám...
Nahrávám...