dnes je 13.6.2024

Input:

101/2022 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, ve znění účinném k 20.4.2023

č. 101/2022 Sb., Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, ve znění účinném k 20.4.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2022
o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
102/2023 Sb.
(k 20.4.2023)
mění čl. 5 bod 5 přílohy č. 1
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 62 odst. 1 a 3 písm. b) a § 75a odst. 1 a 4 zákona:
§ 1
(1) Tato vyhláška zavádí systém epidemiologické bdělosti (dále jen „surveillance”) pro onemocnění COVID-19 a v příloze č. 1 k této vyhlášce stanoví
a) základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci onemocnění COVID-19,
b) postupy při epidemiologickém šetření při podezření na výskyt onemocnění COVID-19 a druhy protiepidemických opatření a způsob jejich provádění a
c) rozsah shromažďovaných údajů, způsob a lhůty jejich hlášení.
(2) Tato vyhláška dále stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce další údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2 zasílané elektronickou formou prostřednictvím informačních systémů orgánů ochrany veřejného zdraví.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.
 
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 101/2022 Sb.
Surveillance onemocnění COVID-19
ČI. 1
Základní charakteristika a klinická definice onemocnění COVID-19
Původcem onemocnění COVID-19 je koronavirus SARS-CoV-2. Jedná se o akutní infekční onemocnění, které může mít i bezpříznakový průběh, v případě výskytů příznaků se jedná o onemocnění s převažujícím postižením respiračního traktu, které se nejčastěji projevuje horečkou, suchým dráždivým kašlem, rýmou, únavou, malátností, dusností, bolestí svalů a kloubů. Mezi méně časté příznaky se řadí průjem a nechutenství, pocit na zvracení a zvracení, bolest nebo škrábání v krku, u závažných případů zápal plic. Z dalších příznaků onemocnění COVID-19 se mohou vyskytnout ztráta čichu a chuti, bolesti hlavy, zánět spojivek, snížení krevního tlaku, zrychlené dýchání, zrychlení srdeční frekvence a vylučování nedostatečného množství moči. Výjimečně se může objevit vysev kožního exantému nebo postižení dalších orgánů, například srdce v podobě myokarditidy nebo jiného poškození srdce a cév, akutní poškození ledvin, neurologická manifestace, hyperkoagulační stav se vznikem tepenných i žilních trombóz a rizikem plicní embolie. Klinické projevy ve stáří mohou být nenápadné, někdy se jedná o nespecifické zhoršení zdravotního stavu s apatií, zmateností, závratěmi nebo dehydratací. U dětí se může rozvinout syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19.
  
Čl. 2
Klasifikace onemocnění
I. Onemocnění COVID-19 se klasifikuje jako
1. možný, pravděpodobný nebo potvrzený případ
A. možný případ splňuje klinická kritéria, kterými jsou přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, horečka, dusnost,
Nahrávám...
Nahrávám...