dnes je 14.7.2024

Input:

248/2023 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %

č. 248/2023 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 30. června 2023,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %
Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo” nebo „emitent”) určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2023-2032, 4,50 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”). Dluhopisy jsou vydávány Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva na základě § 25 a 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”), § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla”) a na základě části první (Obecná ustanovení) Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, v platném znění, uveřejněných na internetových stránkách České národní banky a ministerstva (dále jen „Pravidla pro primární prodej”). Dluhopisy se řídí zejména těmito emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech, rozpočtovými pravidly, Pravidly pro primární prodej a postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci mezi emitentem a vybranými účastníky aukce (dále jen „smluvní dokumentace”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2023-2032, 4,50 %
Zkrácený název: ČR, 4,50 %, 32
Pořadové číslo emise: 154.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 9. 8. 2023
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 10. 2032
Datum emise: 11. 8. 2023
Datum splatnosti: 11. 11. 2032
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 4,50 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001007033
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000705413
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000705421
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000705439
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000705447
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000705454
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000705462
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000705470
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000705488
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000705496
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000705504
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech vydávány na základě rozpočtových pravidel.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489 (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci
Nahrávám...
Nahrávám...